หนังสือ "ความดี" ให้สถานศึกษา

ลบ แก้ไข

หนังสือ "ความดี" ให้สถานศึกษา
จำนวนผู้อ่าน : 47

  ข่าว ๔๔๑/๒๕๕๐         

นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบหนังสือและ CD รวมเนื้อหาหนังสือ "ความดี" และ "คุณธรรม จริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย" จำนวน ๑๓,๐๐๐ ชุด จาก พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ เพื่อเผยแพร่ไปยังห้องสมุดในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มูลนิธิธารน้ำใจได้จัดทำหนังสือ ความดี และหนังสือ  คุณธรรมจริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย ที่ทรงคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมไทย นับว่าเป็นหนังสืออ้างอิงที่ผู้บริหารการศึกษาและครูทุกคนต้องอ่าน เมื่อได้อ่านก็รู้สึกภาคภูมิใจ เนื่องจากมีมาตรการหนึ่งในเรื่องเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกับปัญหาเยาวชน ซึ่งท่านองคมนตรี ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้ให้ปาฐกถาพิเศษไว้ว่า เห็นด้วยกับการยกเลิกนโยบายการใช้ไม้เรียวและการเฆี่ยนตีนักเรียนของ ศธ.

"ศธ.รับมอบหนังสือและ CD รวมเนื้อหาหนังสือ
"
ความดี" ซึ่งเป็นหนังสือรวมพระราชดำรัส
และพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และหนังสือ "คุณธรรม จริยธรรมกับปัญหาเยาวชน
ในสังคมไทย
" ของ ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร
รวม
๑๓,๐๐๐ ชุด เผยแพร่ไปยังห้องสมุด
สถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ

 


หนังสือ "ความดี" และ "คุณธรรม จริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย"

หนังสือทั้ง ๒ เล่มนี้ ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ดี เพราะยุคปัจจุบันนี้ มีความต้องการนำสาระความรู้ เพื่อใช้ตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ที่ต้องการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ มุ่งสร้างความตระหนักสำนึกคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย และเน้นการพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นฐานของกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงความร่วมมือกันระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และองค์กรทั้งหลายของชุมชน  ศธ.ได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย จัดทำแผนปฏิบัติให้สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท จำนวนประมาณ ๓๗,๐๐๐ แห่ง ได้นำเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ซึ่งหมายถึงนักเรียน ครู และผู้บริหารไปดำเนินการ  จากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า เป็นที่น่าพอใจ เพราะมีการดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพราะทุกคนเห็นด้วยกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่ดีมีสุข เป็นเป้าหมายสำคัญของการศึกษาไทย และในปัจจุบันได้มีการพูดถึงคนดีมากขึ้น เพราะการพัฒนาความเก่งโดยไม่พัฒนาความดีนั้น คงเป็นไปไม่ได้ คนดีที่ไม่เก่ง อาจจะดีกว่าคนเก่งที่ไม่ดี  ดังนั้น การศึกษาในยุคนี้ จึงสอดรับการที่มูลนิธิธารน้ำใจได้จัดทำหนังสือทั้ง ๒ เล่มพล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ ประธานมูลนิธิฯ มอบหนังสือ ๑๓,๐๐๐ ชุดให้ ศธ.
โดย ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบเพื่อแจกจ่ายไปยังสถานศึกษาทุกสังกัด

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า ศธ. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนมูลนิธิธารน้ำใจ มิใช่เพียงการเผยแพร่หนังสือ ความดี ซึ่งเปรียบเสมือนคำสอนของ พ่อ ที่คนไทย  ทุกคนควรยึดถือปฏิบัติ และหนังสือ คุณธรรม จริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย ของท่านองคมนตรี ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร เท่านั้น  แต่มีความเห็นว่า หนังสือทั้ง ๒ เล่มนี้ น่าจะเป็นหนังสือที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมเสริมสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ซึ่ง ศธ. จะมีนโยบายเน้นไปยังครู และผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ ให้นำหนังสือไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ไปสู่วงกว้าง จากกลุ่มที่ใกล้ที่สุด คือ ลูกศิษย์ คณะครู และผู้บริหารการศึกษา  เพื่อให้หนังสือนี้ไปถึงเด็กจำนวนประมาณ ๑๕ ล้านคน ถึงครูและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนล้านคน ซึ่งขณะนี้ ศธ. กำลังขาดแคลนหนังสืออ้างอิง และหนังสือที่จะใช้ประกอบการสอน เรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย แต่ปฏิบัติได้ยาก  หนังสือ คุณธรรม จริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย เป็นหนังสือที่เข้าใจง่าย และสะท้อนภาพปัญหาเยาวชนในสังคมไทย และแนวทางที่เหมาะสมกับสังคมไทย

รมว.ศึกษาธิการ มอบหนังสือให้องค์กรหลักที่มีสถานศึกษาในสังกัด
คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเอกชน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวสรุปว่า หนังสือทั้ง ๒ เล่มนี้ จะได้รับการเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง โดยอาศัยฐานปฏิบัติการสำคัญของ ศธ. พร้อมขอความร่วมมือให้โรงเรียนจัดนิทรรศการ และร่วมประกวดเรียงความ ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับประโยชน์ทั้งครูและนักเรียนโดยทั่วกัน และขอขอบคุณมูลนิธิธารน้ำใจ ที่ได้ร่วมสร้างจิตสำนึกให้คนในสังคมไทย ร่วมกันทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะให้ยึดถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน และดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทยในอนาคต


ส่วนหนึ่งของผู้ร่วมงานแถลงข่าว จากซ้าย
: รองปลัด ศธ., เลขานุการ รมว.ศธ., ผอ.สช. และผู้แทนจาก สพฐ.


ขอบคุณที่มา : สนง.รมต.ศธ. 9 พ.ย. 2550
 loading...


โดย powereiti ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 พ.ย. 50 13:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,973 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,973 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement