หนังสือ "ความดี" ให้สถานศึกษา

ลบ แก้ไข

หนังสือ "ความดี" ให้สถานศึกษา
จำนวนผู้อ่าน : 47

  ข่าว ๔๔๑/๒๕๕๐         

นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบหนังสือและ CD รวมเนื้อหาหนังสือ "ความดี" และ "คุณธรรม จริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย" จำนวน ๑๓,๐๐๐ ชุด จาก พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ เพื่อเผยแพร่ไปยังห้องสมุดในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มูลนิธิธารน้ำใจได้จัดทำหนังสือ ความดี และหนังสือ  คุณธรรมจริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย ที่ทรงคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมไทย นับว่าเป็นหนังสืออ้างอิงที่ผู้บริหารการศึกษาและครูทุกคนต้องอ่าน เมื่อได้อ่านก็รู้สึกภาคภูมิใจ เนื่องจากมีมาตรการหนึ่งในเรื่องเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกับปัญหาเยาวชน ซึ่งท่านองคมนตรี ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้ให้ปาฐกถาพิเศษไว้ว่า เห็นด้วยกับการยกเลิกนโยบายการใช้ไม้เรียวและการเฆี่ยนตีนักเรียนของ ศธ.

"ศธ.รับมอบหนังสือและ CD รวมเนื้อหาหนังสือ
"
ความดี" ซึ่งเป็นหนังสือรวมพระราชดำรัส
และพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และหนังสือ "คุณธรรม จริยธรรมกับปัญหาเยาวชน
ในสังคมไทย
" ของ ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร
รวม
๑๓,๐๐๐ ชุด เผยแพร่ไปยังห้องสมุด
สถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ

 


หนังสือ "ความดี" และ "คุณธรรม จริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย"

หนังสือทั้ง ๒ เล่มนี้ ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ดี เพราะยุคปัจจุบันนี้ มีความต้องการนำสาระความรู้ เพื่อใช้ตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ที่ต้องการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ มุ่งสร้างความตระหนักสำนึกคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย และเน้นการพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นฐานของกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงความร่วมมือกันระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และองค์กรทั้งหลายของชุมชน  ศธ.ได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย จัดทำแผนปฏิบัติให้สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท จำนวนประมาณ ๓๗,๐๐๐ แห่ง ได้นำเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ซึ่งหมายถึงนักเรียน ครู และผู้บริหารไปดำเนินการ  จากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า เป็นที่น่าพอใจ เพราะมีการดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพราะทุกคนเห็นด้วยกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่ดีมีสุข เป็นเป้าหมายสำคัญของการศึกษาไทย และในปัจจุบันได้มีการพูดถึงคนดีมากขึ้น เพราะการพัฒนาความเก่งโดยไม่พัฒนาความดีนั้น คงเป็นไปไม่ได้ คนดีที่ไม่เก่ง อาจจะดีกว่าคนเก่งที่ไม่ดี  ดังนั้น การศึกษาในยุคนี้ จึงสอดรับการที่มูลนิธิธารน้ำใจได้จัดทำหนังสือทั้ง ๒ เล่มพล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ ประธานมูลนิธิฯ มอบหนังสือ ๑๓,๐๐๐ ชุดให้ ศธ.
โดย ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบเพื่อแจกจ่ายไปยังสถานศึกษาทุกสังกัด

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า ศธ. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนมูลนิธิธารน้ำใจ มิใช่เพียงการเผยแพร่หนังสือ ความดี ซึ่งเปรียบเสมือนคำสอนของ พ่อ ที่คนไทย  ทุกคนควรยึดถือปฏิบัติ และหนังสือ คุณธรรม จริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย ของท่านองคมนตรี ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร เท่านั้น  แต่มีความเห็นว่า หนังสือทั้ง ๒ เล่มนี้ น่าจะเป็นหนังสือที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมเสริมสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ซึ่ง ศธ. จะมีนโยบายเน้นไปยังครู และผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ ให้นำหนังสือไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ไปสู่วงกว้าง จากกลุ่มที่ใกล้ที่สุด คือ ลูกศิษย์ คณะครู และผู้บริหารการศึกษา  เพื่อให้หนังสือนี้ไปถึงเด็กจำนวนประมาณ ๑๕ ล้านคน ถึงครูและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนล้านคน ซึ่งขณะนี้ ศธ. กำลังขาดแคลนหนังสืออ้างอิง และหนังสือที่จะใช้ประกอบการสอน เรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย แต่ปฏิบัติได้ยาก  หนังสือ คุณธรรม จริยธรรมกับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย เป็นหนังสือที่เข้าใจง่าย และสะท้อนภาพปัญหาเยาวชนในสังคมไทย และแนวทางที่เหมาะสมกับสังคมไทย

รมว.ศึกษาธิการ มอบหนังสือให้องค์กรหลักที่มีสถานศึกษาในสังกัด
คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเอกชน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวสรุปว่า หนังสือทั้ง ๒ เล่มนี้ จะได้รับการเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง โดยอาศัยฐานปฏิบัติการสำคัญของ ศธ. พร้อมขอความร่วมมือให้โรงเรียนจัดนิทรรศการ และร่วมประกวดเรียงความ ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับประโยชน์ทั้งครูและนักเรียนโดยทั่วกัน และขอขอบคุณมูลนิธิธารน้ำใจ ที่ได้ร่วมสร้างจิตสำนึกให้คนในสังคมไทย ร่วมกันทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะให้ยึดถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน และดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทยในอนาคต


ส่วนหนึ่งของผู้ร่วมงานแถลงข่าว จากซ้าย
: รองปลัด ศธ., เลขานุการ รมว.ศธ., ผอ.สช. และผู้แทนจาก สพฐ.


ขอบคุณที่มา : สนง.รมต.ศธ. 9 พ.ย. 2550
 
โดย powereiti ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 พ.ย. 50 13:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,109 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,109 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง