การขออนุญาต

ลบ แก้ไข

การขออนุญาตต่าง ๆ

จาก Eduzones Elibrary, สารานุกรมฟรี
๑. การขออนุญาตแสดงมหรสพชั่วคราว เช่น งานบวชนาค โกนจุก เผาศพ ฯลฯ

๑.๑ ไปยื่นคำร้องต่อสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ที่แสดงมหรสพ

๑.๒ ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่แสดงมหรสพ

๑.๓ ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง (หากมี)

๑.๔ เลิกการแสดงมหรสพ เวลา ๒๔.๐๐ น.

๑.๕ สารวัตรสถานีตำรวจนครบาลท้องที่พิจารณาอนุญาตได้

๒. ขออนุญาตจัดงานประจำปีของวัดซึ่งเป็นงานใหญ่

๒.๑ ไปยื่นคำร้องต่อสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ที่แสดงมหรสพ

๒.๒ หนังสืออนุมัติให้จัดงานวัดจากเจ้าคณะแขวง เจ้าคณะเขต หรือเจ้าคณะภาค แล้วแต่กรณีตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดงานวัด

๒.๓ หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าอาวาส ในกรณีที่เจ้าอาวาสไม่อาจไปขออนุญาตด้วยตนเองได้

๒.๔ แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่จัดงาน

๒.๕ ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง (หากมี)

๒.๖ เลิกการแสดงมหรสพ เวลา ๒๔.๐๐ น.

๒.๗ เสนอตามลำดับชั้นถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็น ผู้พิจารณาอนุญาต

๓. ขออนุญาตจัดงานทั่วไปที่เป็นงานใหญ่

๓.๑ ไปยื่นคำร้องต่อสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ที่แสดงมหรสพ หรือสถานที่จัดงาน

๓.๒ แสดงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

๓.๓ มหรสพที่จัดให้มีการแสดง หรืองานที่จะจัดขึ้น

๓.๔ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ สถานที่

๓.๕ ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง (หากมี)

๓.๖ แผนที่สังเขปบริเวณที่จัดงาน และแสดงมหรสพ

๓.๗ เลิกการแสดงมหรสพ เวลา ๒๔.๐๐ น.

๓.๘ เสนอเรื่องตามลำดับชั้นถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

๓.๙ หากเลิกการแสดงเกินเวลา ๒๔.๐๐ น. ต้องเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือกระทรวงมหาดไทย

๔. ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง

๔.๑ ผู้ขอไปขอคำร้องขอใช้เครื่องขยายเสียงจากเขต

๔.๒ นำคำร้องมายื่นต่อสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลท้องที่เพื่อ พิจารณามีความเห็นก่อน

๔.๓ นำคำร้องกลับคืนไปยังเขตที่ขอใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อพิจารณาอนุญาต

๕. ขออนุญาตจุดดอกไม้เพลิง

๕.๑ ไปยื่นคำร้องต่อสถานีตำรวจนครบาล ท้องที่ที่ขอจุดดอกไม้ เพลิง

๕.๒ แผนที่สังเขปบริเวณที่จุดดอกไม้เพลิง

๕.๓ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จุดดอกไม้เพลิง กรณีผู้ขอไม่ใช่ เจ้าของสถานที่

๕.๔ หลักฐานแสดงว่า ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าประเภท ดอกไม้เพลิง

๕.๕ ห้ามจุดพลุและตะไล

๕.๖ เสนอตามลำดับชั้นถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาลพิจารณา อนุญาต

๖. ขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว

๖.๑ ยื่นคำร้องต่อสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ พร้อมนำบทประพันธ์และเครื่องแต่งกายของงิ้วที่จะแสดงไปด้วย

๖.๒ ส่งบทประพันธ์และเครื่องแต่งกายงิ้วให้ผู้กำกับการ ๓ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ตรวจสอบก่อน

๖.๓ แผนที่สังเขปสถานที่แสดงงิ้ว

๖.๔ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่แสดงงิ้ว กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของ สถานที่

๖.๕ การแสดงงิ้วห้ามใช้เครื่องขยายเสียงโดยเด็ดขาด

๖.๖ เสนอเรื่องราวตามลำดับชั้นถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาล พิจารณาอนุญาต

๖.๗ ต้องไปชำระเงินค่าทำความสะอาดต่อเขตท้องที่

๗. ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน

๗.๑ ไปยื่นคำร้องเรื่องราวที่แผนกอาวุธปืน กองทะเบียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๗.๒ แผนกอาวุธปืน กองทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะส่งเรื่องมายังกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อส่งผ่านให้สถานีตำรวจ นครบาลท้องที่ที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่

๗.๓ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ต้องสอบสวนคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. ๒๔๙๐

๗.๔ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่รวบรวมหลักฐานรับรองการ ประกอบอาชีพ รายได้หลักทรัพย์ และอื่นๆ

๗.๕ พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขอส่งไปตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร

๗.๖ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่บันทึกการตรวจสอบความประพฤติ หลักทรัพย์

๗.๗ รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเสนอตามลำดับชั้นจนถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาล

๗.๘ กองบัญชาการตำรวจนครบาล พิจารณาเสนอไปยังกองทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณา

๘. การขอรับโอนมรดกอาวุธปืน

๘.๑ ปฏิบัติเช่นเดียวกับการขอมีอาวุธป?น

๘.๒ ใบมรณบัตรของผู้ตาย

๘.๓ หนังสือพินัยกรรมของผู้ตาย หรือคำสั่งของศาลให้เป็น ผู้จัดการมรดก (หากมี)

๘.๔ สอบสวนปากคำทายาททุกคน

๙. การพนันประเภทไพ่จีน, ไพ่ไทย, ไพ่ซีเซ็ก, ไพ่นกกระจอก

๙.๑ ยื่นคำร้องขอต่อสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ที่ขออนุญาต

๙.๒ แบบแปลนแผนผังบ้านที่ขอเล่นการพนัน

๙.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน

๙.๔ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่สอบสวนปากคำผู้ขออนุญาต

๙.๕ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่พิจารณาออกใบอนุญาตได้

๑๐. การพนันชิงโชคเพื่อการค้า หรืออาชีพ

๑๐.๑ ยื่นคำร้องต่อสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ พร้อมวิธีการและสิ่งของรางวัลโดยละเอียด

๑๐.๒ หลักฐานการเป็นเจ้าของสินค้า เครื่องหมายการค้าหรือ ตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

๑๐.๓ วิธีการโฆษณาและการมอบของรางวัล

๑๐.๔ หลักฐานการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท

๑๐.๕ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ส่งวิธีการชิงโชคฯ ไปให้ผู้ชำนาญการพนันตรวจสอบก่อน

๑๐.๖ รวบรวมหลักฐานเสนอตามลำดับชั้นจนถึงกองบัญชาการ ตำรวจนครบาลพิจารณา

๑๑. การขอตั้งสมาคม

๑๑.๑ ยื่นเรื่องราวคำร้องต่อกองตำรวจสันติบาล

๑๑.๒ กองตำรวจสันติบาลส่งเรื่องไปยังผู้บัญชาการ เพื่อส่งสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ที่สมาคมตั้งอยู่ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ตั้ง

๑๑.๓ เมื่อสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เสนอเรื่องตามลำดับชั้นถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาล

๑๑.๔ กองบัญชาการตำรวจนครบาลเสนอเรื่องคืนตำรวจสันติบาลพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑๒. ขออนุญาตเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๒.๑ ผู้ขอยื่นเรื่องราวคำร้องและแบบแปลนแผนผังการก่อสร้างต่อสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ พร้อมสำเนาโฉนดที่ดิน

๑๒.๒ กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ต้องให้เจ้าของที่ดินยินยอม ก่อน

๑๒.๓ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ส่งเรื่องให้ กรมโยธาธิการ ที่ว่าการกรุงเทพมหานคร กองบังคับการตำรวจดับเพลิง กองบังคับการตำรวจจราจร ตรวจสอบและเสนอความเห็น

๑๒.๔ กรณีที่ก่อสร้างเป็นอาคาร ต้องขออนุญาตปลูกสร้างอาคารจากที่ว่าการกรุงเทพมหานคร อีกชั้นหนึ่ง

๑๒.๕ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่รวบรวมหลักฐานทั้งหมด เสนอตามลำดับชั้นถึงผู้บังคับการ

๑๒.๖ ผู้บังคับการ จะนัดประชุมคณะกรรมการและส่งเรื่องคืน สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ เพื่อทำหนังสือนัดกรรมการประชุม

๑๒.๗ เมื่อประชุมเรียบร้อยแล้วเสนอถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาล

๑๒.๘ กองบัญชาการตำรวจนครบาล พิจารณามีความเห็นเสนอ สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณา

๑๒.๙ กรณีขอเก็บน้ำมันในถังใหญ่ (เช่น คลังน้ำมัน) ต้องเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติก่อน

๑๓. ขออนุญาตชกมวยชั่วคราว

๑๓.๑ ต้องเป็นงานเทศกาล หรืองานนักขัตฤกษ์

๑๓.๒ ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่องราวต่อสถานีตำรวจนครบาลท้องที่

๑๓.๓ แบบแปลนแผนผังสถานที่ กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของสถานที่ ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่ก่อน

๑๓.๔ คำร้อง พน.๑ (คำขออนุญาตเล่นการพนันชกมวย)

๑๓.๕ คำรับรองของกรรมการห้ามมวย กรรมการจับเวลา และ

๑๓.๖ เสนอตามลำดับชั้นถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาลพิจารณา หมายเหตุ การดำเนินการขออนุญาตต่างๆ ควรยื่นเรื่องยังสถานีตำรวจ นครบาลท้องที่ ก่อนที่จะถึงกำหนดวันขออนุญาตอย่างน้อย ๑๕ วัน

ที่มา www.tulawcenter.com

 
โดย dissiiiii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 มี.ค. 51 11:59 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 27,840 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 27,840 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง