เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo rwdear
rwdear
  • ประเภท : Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 1 เรื่อง
  • ผู้ชม : 13,434 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 0 คน
  • ระดับ : ทองแดง

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ลบ แก้ไข

Good Laboratory Practice Good Laboratory Practice (GLP) คือ ระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขององค์กร (organizational process) และสภาวะในการศึกษาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในระยะก่อนคลินิก (pre-clinic) โดยต้องมีการวางแผนการศึกษาที่ชัดเจน มีการดำเนินการที่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ และมีการบันทึกตลอดจนรายงานได้อย่างมีระบบและเชื่อถือได้ GLP เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการ โดยใช้หลักเกณฑ์ของ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ซึ่งเป็นองค์กรประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก 29 ประเทศที่รวมตัวกันเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม GLP เป็นระบบที่มีผู้นิยมใช้กันมากในห้องปฏิบัติการที่เน้นงานวิจัยทาง pre-clinic เช่น การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา หรือทดสอบความเป็นพิษ (toxicity study)แนวทางปฏิบัติ OECD-GLP นี้เป็นข้อกำหนดทั่วไปของห้องปฏิบัติการที่ดำเนินงานทดสอบหรือดำเนินโครงการวิจัย/พัฒนา ซึ่งไม่ได้ทดลองในคน (non-clinical research and development) โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเจ้าหน้าที่หรือขอบข่ายของงานที่ทดสอบ ดังนั้นจึงทำให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลผลการทดสอบที่ได้มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ และสามารถยอมรับได้ทั่วไป (Mutual Acceptance of Data-MAD) จึงต้องมีการนำหลักเกณฑ์ OECD-GLP มาใช้ในห้องปฏิบัติการที่มีงานวิจัยพัฒนาด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ก่อนนำมาทดสอบในคน (pre-clinical safety study) และงานวิจัยพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งงานวิจัยในหน่วยงานมหาวิทยาลัยของประเทศไทยอีกด้วย ที่มาของ GLPในช่วงปี ค.ศ. 1970 มีการนำเสนอข้อมูลในการพัฒนายาในห้องปฏิบัติการให้กับองค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration, FDA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีเหตุให้ชวนสงสัยว่า ข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง ตลอดจนวิธีการปฏิบัติการวิจัยอาจไม่ตรงกับที่ได้แจ้งไว้ในส่วนวิธีการทดลอง จึงมีการตรวจสอบเกิดขึ้น ปรากฏว่าข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการทำวิจัยที่ไม่ได้มาตรฐานและมีการปกปิดไว้ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลอย่างลำเอียงและไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ดังนั้น FDA จึงได้จัดทำมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในการทำวิจัยเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการขึ้นทะเบียนยา โดยให้ผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนยา ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการทำการทดลองในห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานที่กำหนด มิฉะนั้นข้อมูลที่ได้จะไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ (regulation) ของ GLP ได้ถูกนำเสนอให้นำมาใช้เป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1976 โดยจุดประสงค์จะให้ข้อมูลจากการทดลองที่สามารถให้ความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยแก่สาธารณชน นอกจากหน่วยงาน FDA ที่เข้ามามีบทบาทในการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทดลองแล้ว อีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากคือ หน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (United States Environment Protection Agency หรือ EPA) หน่วยงานนี้ได้ออกกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมในแง่ความปลอดภัยของสารเคมีที่นำมาใช้ในทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องมีการทดสอบผลต่อสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีดังกล่าวและนำเสนอ EPA เพื่อขอรับอนุมัติในการนำมาใช้ EPA ได้ออกกฎควบคุมครั้งแรกในปี ค.ศ. 1983 และมีการปรับปรุงอีกในปี ค.ศ. 1989 ข้อกำหนดตาม GLP ทั้งที่ออกโดย FDA และ EPA มีความใกล้เคียงกันมากและถูกนำมาใช้อ้างอิงสำหรับกฎเกณฑ์อื่น ๆ หลังจากที่ได้มีการประกาศเรื่อง GLP โดย FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไม่นาน ในปี ค.ศ. 1981 OECD ได้รวบรวมและตีพิมพ์ GLP ที่ได้มีการจัดทำขึ้น และประเทศสมาชิกของ OECD สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละประเทศได้ ในประเทศทางยุโรป ECC (Commission of the European Community) ได้รวบรวม และออกข้อกำหนดสำหรับประเทศในแถบยุโรปให้ใช้มาตรฐานเดียวกัน และมีการตีพิมพ์โดย ISO (International Organization for Standardization) ในระยะหลัง ๆ มีการนำ automated system มาใช้มากขึ้นรวมทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการหาข้อมูลทาง FDA ของสหรัฐอเมริกาจึงออกข้อกำหนดเสริมเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติการในกลุ่มนี้ซึ่งเรียกว่า GALP หรือ Good Automated Laboratory Practice ซึ่งเป็นข้อเสริมจาก GLP เดิมเท่านั้น ไม่สามารถแทน GLP ได้ทั้งหมด ในประเทศที่กำลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย ได้มีหน่วยงานหลายฝ่ายที่ได้พยายามรวบรวมและนำแนวทางต่างๆ มาใช้ อย่างไรก็ดียังไม่มีการจัด GLP ที่เป็นระดับชาติแต่มักอ้างอิงถึงแนวทางที่มีอยู่จากที่อื่น ระบบขององค์การอาหารและยาในปัจจุบันยังไม่ได้ครอบคลุมถึงคุณภาพของงานวิจัยที่นำมาอ้างอิงเพื่อการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างชัดเจนแต่ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญที่ต้องพิจารณาเอกสารต่างๆ นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพการทำการทดลองในห้องปฏิบัติการและมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ในประเทศที่กำลังพัฒนา ทางองค์การอนามัยโลกจึงได้ออกร่างแนวทางอีกฉบับหนึ่งเรียกว่า Good Drug Quality Control laboratory Practices ซึ่งได้อ้างถึง ISO 17025 EN 45001 และ OECD - GLP โดยร่างฉบับนี้ได้แจกจ่ายไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อขอความเห็นจากผู้ปฏิบัติและทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยในแนวทางนี้จะเน้นถึงยาหรือผลิตภัณฑ์ทางยา (pharmaceutical product) เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึงสารเคมีอื่นๆ

 ข้อกำหนด (Requirement) ของ OECD – GLP                OECD – GLP มีข้อกำหนดคล้ายกับมาตรฐานคุณภาพอื่นๆ เช่น ISO/IEC Guide 25 คือ จะมีข้อกำหนดที่สำคัญ สรุปเป็นกลุ่มได้ 5 ส่วน คือ 1.       Resources จะกำหนดมาตรฐานของบุคลากร สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 2.       Characterization จะกำหนดมาตรฐานของสารที่จะใช้ทดสอบและระบบที่จะทดสอบ เช่น สารเคมี, สารละลาย และน้ำยาทดสอบต่างๆ ควรจะมีฉลากบอกความเข้มข้น วันหมดอายุ หรือที่มาให้ชัดเจน เป็นต้น3.       Rules จะเป็นข้อกำหนดต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยและทดลอง (protocol)4.       ระบบเอกสาร (Documentation) เช่น ข้อมูลดิบ การเก็บข้อมูล การรายงาน เป็นต้น5.       ระบบคุณภาพ (Quality Assurance)  ห้องปฏิบัติการที่ควรปฏิบัติตาม GLP GLP เริ่มต้นด้วยการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายาหรือผลิตภัณฑ์ในระยะก่อนคลินิก (pre-clinic) ซึ่งมุ่งเน้นถึงเรื่องความปลอดภัยของสารหรือยาเหล่านั้นเป็นหลัก อย่างไรก็ดี จากความเข้าใจพื้นฐานและที่มาของ GLP ที่มีขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานของการทดลองในระยะก่อนคลินิกนั้น การทดลองวิจัยที่ต้องอ้างอิงตาม GLP ได้แก่ - การศึกษาความปลอดภัยของยาในระหว่างการพัฒนายา - การศึกษาพัฒนาสารเคมีเพื่อกำจัดแมลงหรือวัชพืชเพื่อใช้ในทางเกษตรกรรม - การพัฒนาสารเคมีที่มีความเห็นพิษทั้งหลาย - การพัฒนาสารปรุงแต่งที่นำมาใช้กับอาหาร - การทดสอบสารที่สามารถระเบิดได้ ส่วนในบางกรณี GLP อาจไม่มีความจำเป็นมากนัก เนื่องจากเหตุผลที่แตกต่างกันไป ได้แก่ - การศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic research) - การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ใหม่ ๆ - การทดสอบส่วนประกอบของอาหารที่มีการจำหน่ายอยู่แล้วในท้องตลาด สำหรับประเทศไทย นอกจากที่กล่าวมานี้ พบว่ามีการนำหลักการและวิธีการของ GLP มาใช้ในการให้บริการทางห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นที่ใช้กันค่อนข้างแพร่หลายและขยายตัวได้รวดเร็วเนื่องจากเป็นงานที่กว้างกว่าการวิจัย การยอมรับ GLP มักคู่ไปกับการประกันคุณภาพ ซึ่งอาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เริ่มต้นของ GLP แต่ก็มีประโยชน์เพราะหลักการหลายอย่างคาบที่เกี่ยวกัน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับห้องปฏิบัติการอีกแบบหนึ่งที่จำเป็นต้องอ้างอิงมาตรฐาน GLP ก็คือห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจตัวอย่างที่ได้มาจากการวิจัยทางคลินิก ซึ่งถ้าห้องปฏิบัติการไม่ได้มาตรฐานก็จะไม่สามารถนำผลการตรวจไปใช้ประโยชน์ได้ การพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการในส่วนนี้จึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเทคโนโลยี (technology transfer) ซึ่งจะได้ผลกับประเทศชาติ ดีกว่าการส่งตัวอย่างต่างๆ ไปวิเคราะห์ในต่างประเทศเนื่องจากไม่เชื่อถือความสามารถห้องปฏิบัติการในประเทศไทย มาตรฐานของห้องปฏิบัติการตาม GLP นั้นจะไม่สมบูรณ์ถ้าขาดระบบติดตามและตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป การพัฒนาห้องปฏิบัติการนั้นต้องพัฒนาทั้งบุคลากร ระบบ และระบบการตรวจสอบ ควบคู่กันไปเสมอ  ข้อดีของการปฏิบัติตาม GLP GLP มีวัตถุประสงค์จะนำมาใช้เป็นแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติเพื่อให้การทำการทดลองทางห้องปฏิบัติการเป็นไปได้ โดยถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และได้มาตรฐาน ทั้งนี้ในระยะเริ่มต้นเป็นการมองในแง่ของการวิจัยเพื่อพัฒนายาหรือสารเคมีต่าง ๆ ว่าควรมีความปลอดภัย (Safety) หรือดูความเป็นพิษ (toxicity) เท่านั้น ซึ่งเป็นการควบคุมจากฝ่ายนโยบายในการขึ้นทะเบียนยา ในระยะหลังขอบข่ายของ GLP ขยายไปมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีการนำมาประยุกต์ใช้กับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งในกรณีการวิจัยและการให้บริการตามกระแสของการประกันคุณภาพและการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล ดังนั้นการปฏิบัติตาม GLC จึงเป็นการปรับมาตรฐานของการทำการทดลองให้เข้าสู่ระดับสากล เพื่อให้ข้อมูลเป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค นอกจากนี้การที่ห้องปฏิบัติได้มาตรฐานก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพของการทำการวิจัยครบวงจรในการพัฒนายา และยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำการศึกษาวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย การยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการนั้น จัดว่าเป็นการประกันคุณภาพของผลงานวิจัยที่ได้ในระดับหนึ่ง และในการพัฒนาระบบนี้จะเป็นการพัฒนาบุคลากรไปพร้อม ๆ กัน มาตรฐาน GLP จะแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียดแต่หลักการใหญ่ยังคงไว้คือ การใช้มาตรฐานในการทำการทดลองทางห้องปฏิบัติการมาช่วยเพื่อให้ได้ผลงานที่ยอมรับได้ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อปกป้องผู้บริโภคหรือผู้ป่วยที่จะเกี่ยวข้องกับยาหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ในอนาคต  ข้อด้อยของ GLP1.       ไม่ได้พิจารณาถึง scientific content 2.       ไม่ได้พิจารณาขั้นตอนต่อๆ ไปตาม reporting chain3.       โน้มเอียงไปทางรายละเอียดของเทคนิคที่ซับซ้อนเกินไป4.        เน้นไปที่การทดสอบทางเคมีของยา  เอกสารอ้างอิง1.       อรณี ตั้งเผ่า และประพันธ์ ภาณุภาค. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Good Laboratory Practice (GLP). ใน สุกัญญา วีระวัฒนะกุมพะ, นวพรรณ จารุรักษ์, ธาดา สืบหลินวงศ์, สมชาย เอี่ยมอ่อง, จงดี ว่องพินัยรัตน์. การพัฒนาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล กรุงเทพมหานคร: บริษัท แมนี่ พริ้นท์ติ้ง โปรเซส จำกัด, 2543. หน้า 23-25.2.       OECD Principles of Good Laboratory Practice. OECD Environmental Health and Safety Publications. Series on Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring No.1 (Revised in 1997), 1998.

 

 โดย rwdear ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ต.ค. 50 10:33 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 15,344 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 15,344 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่