#กิจกรรม โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชน ครั้งที่ 2

ลบ แก้ไข

 

 

รับม.ต้นชิงทุนโครงการสาร

โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสมาชิกสโมสรไลออนส์ จัดทํา “โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชนฯ”ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ -๒๕๕๗)โดยจัดกิจกรรมแข่งขันทําหนังสือทํามือ เพื่อสืบสานการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯต่อไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 
ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)ในระบบทุกสังกัดเข้าร่วมแข่งขันในนามของสถานศึกษาสถานศึกษาละ ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน มีแข่งขัน ๒ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ 
๑.๑ นักเรียนอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯเล่ม ๓๔ เลือกเรื่องที่สนใจ
๑.๒ ค้นคว้าเรื่องที่เลือกเพิ่มเติมจากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ และจากแหล่งอื่นๆ
๑.๓ ทําเฉพาะเค้าโครงเรื่อง(ซึ่งประกอบด้วย การระบุหน้าหนังสือสารานุกรมไทยฯ ที่เลือกทํา ความคิดริเริ่สร้างสรรค์ ชื่อเรื่อง เค้าโครงเรื่อง ภาพประกอบ แหล่งข้อมูล และการจัดทําบรรณา นุกรม) เพื่อจัดทําเป็นหนังสือทํามือ (เพิ่มพูนความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยฯ)ความยาวของผลงานไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A4 และพิมพ์ด้วยfont Angsana New ตัวอักษรขนาด ๑๘ 
๑.๔ ส่งใบสมัครพร้อม ผลงานเค้าโครงเรื่องไปที่ สํานักงานโครงการสารานุกรม ไทยสําหรับเยาวชน ฯ 
 
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน - ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็ นสําคัญ) 
 
ตามที่อยูดังนี้
 โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิตกรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฯโทรศัพท์ : ๐ - ๒๒๘๐ -๖๕๑๕, ๐ - ๒๒๘๐ - ๖๕๓๘, ๐ -๒๒๘๐ - ๖๕๔๑ โทรสาร: ๐ -๒๒๘๐ - ๖๕๘๙, ๐ - ๒๒๘๐ - ๖๕๘๐

หรือ
E-mail : saranukrom@hotmail.com รวมทั้งดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่http://kanchanapisek.or.th/kp6 และ www.saranukromthai.or.th
๑.๕ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผลงานรอบที่ ๑ ไว้จํานวน ๔๐ ทีม เพื่อเข้าแข่งขัน รอบที่ ๒โดยจะประกาศผลภายในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เว็บไซต์ http://kanchanapisek.or.th/kp6 และwww.saranukromthai.or.th
 
รางวัลชนะเลิศ 
๑.๑ สถานศึกษา รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑.๒ นักเรียน รับทุนการศึกษาทีมละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๑.๓ ครูที่ปรึกษา รับเกียรติบัตร 
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
๒.๑ สถานศึกษา รับถ้วย จากประธานโครงการฯ พลอากาศเอก กาธน สินธวานนท์ 
๒.๒ นักเรียน รับทุนการศึกษาทีมละ ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๒.๓ ครูที่ปรึกษา รับเกียรติบัตร 
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
๓.๑ สถานศึกษา รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
๓.๒ นักเรียน รับทุนการศึกษาทีมละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓.๓ ครูที่ปรึกษา รับเกียรติบัตร 
๔. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓
๔.๑ สถานศึกษา รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
๔.๒ นักเรียน รับทุนการศึกษาทีมละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔.๓ ครูที่ปรึกษา รับเกียรติบัตร 
๕. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๔
๕.๑ สถานศึกษา รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
๕.๒ นักเรียน รับทุนการศึกษาทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร
๕.๓ ครูที่ปรึกษา รับเกียรติบัตร 
๖. รางวัลดีเฉพาะด้าน ๔ รางวัล
๖.๑ รางวัลด้านชื่อเรื่องดี
๖.๒ รางวัลด้านเนื้อหาดี
๖.๓ รางวัลด้านภาพประกอบดี
๖.๔ รางวัลด้านรูปเล่มดี
แต่ละรางวัลสถานศึกษา และ ครูที่ปรึกษา ๑ท่าน จะได้รับเกียรติบัตร และนักเรียนได้รับทุนการศึกษาทีมละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลสําหรับสถานศึกษา นักเรียน และครูที่ปรึกษา
- นักเรียน และครูที่ปรึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย จะได้รับหนังสือสารา นุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้(เล่มล่าสุด)และของที่ระลึกจาก “โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ”
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ส.ค. 56 17:56 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,681 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง