ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง

ลบ แก้ไข

ลักษณะของสังคมเมือง
ลักษณะของสังคมชนบท
 • เป็นสังคมที่มีประชากรมากและอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
 • เป็นศูนย์กลางการศึกษา
 • เป็นศูนย์รวมด้านการค้า พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและการบริการอื่นๆ
 • ในด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในเมืองมักจะมีรายได้และรายจายทางเศรษฐกิจสูง
 • เป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครอง
 • เป็นศูนย์รวมในด้านศาสนา สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง รวมทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • ความเคร่งครัดในศาสนาน้อยกว่าในชนบท
 • เป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก เกิดขึ้นรวดเร็ว
 • เป็นสังคมที่มีประชากรเบาบาง กระจัดกระจายกันเป็นหมู่บ้าน
 • ประชาชนในกลุ่มมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
 • ระดับการศึกษาค่อนข้างต่ำ โอกาสในการศึกษาแสวงหาความรู้มีน้อยกว่าในเมือง
 • ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชาวนา ชาวไร่ ผลิตผลการเกษตรค่อนข้างต่ำ รายได้ไม่แน่นอน
 • การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนมีน้อย
 • มีความเชื่อถือศรัทธาในศาสนาสูง เคร่งครัดในประเพณี
 • การสื่อสาร การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า
http://www.kullawat.net/civic/image/1.gif ที่มา http://www.kullawat.net/civic/2.1.htm
 
โดย minimalism ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ต.ค. 54 14:46 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 13,842 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 13,842 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง