แบบฟอร์มต่างๆภายในโรงเรียน

ลบ แก้ไข

กลุ่มอำนวยการ
 

                                               การขอมีบัตรประจำตัวใหม่                                        แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
                                               ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล          ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
                                               การขอซื้อพัสดุ                                                          การขอจ้างทำ/ซ่อมพัสดุ
                                               การประมาณการขออนุญาตไปราชการ                       รายงานผลการเข้าประชุม อบรม สัมมนา
                                               ขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       ขออนุมัติเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะเหมาจ่าย
                                               ใบสำคัญรับเงิน                                                         ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร
                                               สัญญารับรองการยืมเงิน
                                               ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว
                                               ขออนุมัติเบิกเงินค่าส่งเอกสาร/จดหมาย/แสตมป์/ค่าธรรมเนียมต่างๆ

 

กลุ่มนโยบายและแผน
 

                             ปกรายงานผลกิจกรรมแบบที่ 1                                   ปกรายงานผลกิจกรรมแบบที่ 2  
                                                 ปกรายงานผลกิจกรรมแบบที่ 3                                   ปกรายงานผลกิจกรรมแบบที่ 4
                                                 ปกรายงานผลกิจกรรมแบบที่ 5                                   ปกรายงานผลกิจกรรมแบบที่ 6
                                                 แบบประเมินโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี56

กลุ่มวิชาการ
            

 


ที่มา : โรงเรียนปะทิววิทยา
 

loading...


โดย schoolpr ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 ธ.ค. 56 16:47 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 358 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง