<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

นายเรือรับเตรียมทหาร


โรงเรียนนายเรือรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

 

กองทัพเรือต้องการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร โรงเรียนเตรียมทหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

. คุณสมบัติของผู้สมัคร

.๑ คุณวุฒิการศึกษา กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงสร้างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า

.๒ เป็นชายโสด มีอายุระหว่าง ๑๔ - ๑๗ ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ..๒๕๓๓ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ..๒๕๓๖)

.๓ มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติ

ไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

.๔ มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุดกำหนด

.๕ ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้ อายุ ๑๔ ปี สูง ๑๕๕ ซ.. - น้ำหนัก ๔๐ ก.., อายุ ๑๕ ปี สูง ๑๕๗ ซ.. - น้ำหนัก ๔๒ ก..,

อายุ ๑๖ ปี สูง ๑๕๙ ซ.. - น้ำหนัก ๔๔ ก.. , อายุ ๑๗ ปี สูง ๑๖๑ ซ.. - น้ำหนัก ๔๖ ก..

.๖ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาล ว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิด

อันได้กระทำโดยประมาท

.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทหาร โรงเรียนตำรวจ หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออก

เนื่องจากกระทำความผิด

.๙ เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

.๑๐ ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ

.๑๑ มีผู้ปกครอง และผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีที่ทางราชการกำหนดไว้

.๑๒ ไม่u3648 .ป็นผู้ที่เคยถูกถอดถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

.๑๔ ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

.๑๕ บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้

หมายเหตุ คุณสมบัติดังกล่าวในข้อ ๑. – .๑๕ นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันที

 

. การรับสมัคร

.๑ การสมัครทางไปรษณีย์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พ..๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ..๒๕๕๐ (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์)

.๒ การสมัครด้วยตนเอง รับสมัครพร้อมกันกับโรงเรียนเหล่าทัพต่าง ๆ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) ระหว่าง วันที่ ๑๕ - ๒๐ มีนาคม พ..๒๕๕๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

. หลักฐานที่ต้องใช้ในวันรับสมัคร

.๑ เอกสารรับรองผลการศึกษา ใช้ใบรับรองการศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า

.๒ ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา

.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด

.๔ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

.เอกสารขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม ประเภทที่ ๑

..๑ เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้าย

เพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ

ได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง หรือ

บุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญ หรือ เข็มกล้าหาญ

..๒ เอกสารที่แสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของผู้ที่ได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ซึ่งไ ด้รับการรับรองจากสำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ผู้สมัครต้องถ่ายรูป โดยคณะกรรมการรับสมัครของโรงเรียนนายเรือ มีค่าใช้จ่าย ๑๐๐ บาท

 

. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็นสองรอบ คือ

.๑ การสอบภาควิชาการ เป็นการทดสอบความรู้ใน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดคะแนน ดังนี้

- วิชาวิทยาศาสตร์ (๒๕๐ คะแนน) - วิชาคณิตศาสตร์ (๒๕๐ คะแนน)

- วิชาภาษาอังกฤษ (๑๐๐ คะแนน) - วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา (๑๐๐ คะแนน)

.๒ การสอบรอบที่สอง เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือต่อไป รายละเอียดดังนี้

..๑ การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจาเป็นการตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ คุณลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหาร

..๒ การตรวจร่างกายเป็นการตรวจขนาดรูปร่าง ลักษณะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย รวมทั้งการตรวจโรค และความพิการที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

..๓ การสอบพลศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย เพื่อประเมินความแข็งแรง ความอดทน ความคล่องตัวของร่างกาย โดยมีการทดสอบ ๘ รายการ คือ ลุกนั่ง ๓๐ วินาที, นั่งงอตัว, ดึงข้อ, ยืนกระโดด, วิ่งกลับตัว, วิ่ง ๕๐ เมตร, ว่ายน้ำ ๕๐ เมตร และวิ่ง ๑,๐๐๐ เมตร โดยคิดเป็นคะแนนการสอบพลศึกษา ๑๐๐ คะแนน เพื่อนำไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ ๗๐๐ คะแนน เป็นคะแนนสอบรวม ๘๐๐ คะแนน ซึ่งจะนำคะแนนสอบรวมที่ได้ไปจัดลำดับที่ใหม่ เพื่อประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายต่อไป

. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันที่ ๕ เมษายน พ..๒๕๕๐ โดยใช้สถานที่สอบ ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒ (ถนน บางนา – ตราด กม.)

. การประกาศผลสอบภาควิชาการ ในวันที่ ๑๖ เมษายน พ..๒๕๕๐ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) หรือ โทร( Q - Line) ๑๙๐๐ – ๘๘๘ – ๕๖๓

. ตรวจสุขภาพจิต ในวันที่ ๑๗ เมษายน พ..๒๕๕๐ ที่โรงเรียนนายเรือ (จังหวัดสมุทรปราการ)

. ตรวจร่างกาย ในวันที่ ๑๘ - ๒๑ เมษายน พ..๒๕๕๐ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (กรุงเทพฯ)

. สอบพลศึกษา และสu3629 .บสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา ในวันที่ ๑๘ – ๒๑ เมษายน พ..๒๕๕๐ ที่โรงเรียนนายเรือ (จังหวัดสมุทรปราการ)

๑๐. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ในวันที่ ๒๔ เมษายน พ..๒๕๕๐ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) หรือ โทร ( Q - Line) ๑๙๐๐ – ๘๘๘ – ๕๖๓

๑๑. ระเบียบการรับสมัครจำหน่ายราคา ชุดละ ๖๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ..๒๕๔๙ จนถึงวันปิดรับสมัคร ซื้อระเบียบการรับสมัคร ได้ที่

พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

- โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

- โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

- ราชนาวิกสภา ถนนอรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ ,

- กองบัญชี กรมการเงินทหารเรือ กองทัพเรือ กรุงเทพ ฯ (พระราชวังเดิม)

- ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) ฐานทัพเรือกรุงเทพ ฯ

- สมาคมภริยาทหารเรือ (ราชนาวีสโมสร – ท่าช้าง กรุงเทพ ฯ)

พื้นที่ต่างจังหวัด

- โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก

- ฐานทัพเรือสัตหีบ(ร้านค้ากิจการห้องเย็น) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี,

- ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

- กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต,

- สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (.ทร.๕ สัตหีบ)

- กองบังคับการกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ค่ายตากสินมหาราช) จังหวัดจันทบุรี

- สถานีวัดความสั่นสะเทือนกองทัพเรือ จังหวัดเชียงใหม่

 

หรือ สั่งซื้อระเบียบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ ๙๐ บาท โดยใช้ตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์หรือธนาณัติ สั่งจ่ายที่ไปรษณีย์สมุทรปราการ ส่งในนาม "สำนักงานสอบคัดเลือก" โรงเรียนนายเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัส ๑๐๒๗๐ ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ..๒๕๔๙ จนถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ..๒๕๕๐

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนนายเรือ 204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. - ๒๔๗๕ - ๓๘๙๐, - ๒๔๗๕ - ๓๙๘๐, - ๒๔๗๕ - ๓๙๙๐ และ ๐- ๒๔๗๕ – ๓๙๙๕ http://www.rtna.ac.th/ 


ตั้งกระทู้โดย : manang เมื่อ 2007-01-12 14:57:52 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 56803 ผู้ตอบ : 17
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนความคิดเห็นที่ 16

ผม  ด.ช.เกียรติศักดิ์     ลิ้มฉุ้น 

ผมอยากเป็นทหารเรือมานานแล้วครับ

ผมอยากสอบได้โรงเรียนทหารเรือจังเลยครับ

ผมจะเป็นทหารเรือที่ดีครับ

 ดังกับ        กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

แต่ว่าฐานะของผมไม่มีเงินส่งผมเรียนครับ

 พ่อแม่ของผม มีลูกทั้งหมด  4  คนครับ

 กำลังเรียนทั้ง4คนครับ

เรียนมหาวิทยาลัย 2คนครับ

ผมเลยไม่อยากให้เป็นภาระของพ่อแม่

ที่หาเงินให้ผมเรียน

ผมเลยเขียนมาว่า

ถ้าไม่มีเงินเรียนโรงเรียนนี้

จะสามารถเรียนได้ไหมครับ

ถ้ายังไงก็ช่วยติดต่อมาด้วยนะครับ

ที่อยู่  74 ถ.คลองภาษี อ. กันตัง จ. ตรัง

ช่วยหน่อยนะครับ


ตอบโดย : ด.ช.เกียรติศักดิ์ ลิ้มฉุ้น เมื่อ 2009-05-10 12:45:16 IP : 112.142.241.xxx

ความคิดเห็นที่ 15

อยากเป็นทหาร

อยากเป็นทหาร

อยากเป็นทหาร

อยากเป็นทหาร


ตอบโดย : โรจน์ เมื่อ 2009-02-26 18:11:51 IP : 124.157.241.xxx

ความคิดเห็นที่ 14

อยากเป็นทหารครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
ตอบโดย : 003 เมื่อ 2009-02-26 18:06:15 IP : 124.157.241.xxx

ความคิดเห็นที่ 13

อยากร้องให้


ตอบโดย : นายจิรายุธทร์ เมื่อ 2009-02-19 15:49:04 IP : 203.172.154.xxx

ความคิดเห็นที่ 12

ต้องทำอะไรบ้างในการเป็นทหารผมกลัวผมรักพิงกี้ สาวิกกา


ตอบโดย : นายจิรายุธทร์ เมื่อ 2009-02-19 15:46:40 IP : 203.172.154.xxx

ความคิดเห็นที่ 11

ผมต้องการเป็นทหารทหารเรือ


ตอบโดย : นายจิระยุด เมื่อ 2009-02-19 15:41:39 IP : 203.172.154.xxx

ความคิดเห็นที่ 10

ทำ


ตอบโดย : ฟกไกฟก เมื่อ 2009-01-31 17:37:11 IP : 124.121.219.xxx

ความคิดเห็นที่ 9

อยากเป็นทหารเรือค่ะ การเป็นทหารต้องทำอะรัยบ้างแล้วผู้หญิงเป็นได้ไหมช่วยตอบหนูหน่อยนะ
ตอบโดย : fair เมื่อ 2008-07-21 21:26:57 IP : 203.172.83.xxx

ความคิดเห็นที่ 8

ทำไงจะเป้นทหารได้ครับเ
ตอบโดย : ม็อบปากน้ำ เมื่อ 2008-07-08 12:07:40 IP : 124.120.234.xxx

ความคิดเห็นที่ 7

เป็นผมอยากเป็นทหารเรือ


ตอบโดย : ม๊อบปากนำ เมื่อ 2008-06-28 14:42:08 IP : 118.173.251.xxx

ความคิดเห็นที่ 6

ผมอยากเป็นทหารเรือ

 


ตอบโดย : ดีๆๆๆๆๆ เมื่อ 2008-06-28 14:39:16 IP : 118.173.251.xxx

ความคิดเห็นที่ 5

อยากเรียนต่อที่นี่ครับ
ตอบโดย : เบียร์ลพบุรี เมื่อ 2008-05-31 12:19:53 IP : 117.47.49.xxx

ความคิดเห็นที่ 4


ตอบโดย : ส เมื่อ 2008-04-18 13:24:05 IP : 118.175.88.xxx

ความคิดเห็นที่ 3

อยากรู้เรื่องโรงเรียนนายเรือว่าประกาศสอบวันไหนอย่างไร

 


ตอบโดย : บาส เมื่อ 2008-04-12 16:03:14 IP : 202.149.24.xxx

ความคิดเห็นที่ 2

อยากรู้เรื่องโรงเรียนนายเรือว่าประกาศสอบวันไหนอย่างไร

 


ตอบโดย : บาส เมื่อ 2008-04-12 16:03:13 IP : 202.149.24.xxx

ความคิดเห็นที่ 1


ตอบโดย : ว่าที่นายเรือ เมื่อ 2008-03-24 15:19:06 IP : 124.120.184.xxx

หน้า : 1
ตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน